• slider
  • slider
  • slider

Học Qua Câu Chuyện Thành Ngữ

一 日 千 里 Một Ngày Vạn Dặm

                   一        日        千        里

                     yī         rì          qiān    lǐ

 

传        说        周        穆        王        时        有        个        叫        造        父

chuán            shuō   zhōu   mù      wáng  shí       yǒu     gè        jiào      zào      fù

 

的        人        驯        马        驾        车        的        本        领        很        好,    他

de        rén      xún     mǎ       jià        chē     de        běn     lǐng     hěn     hǎo     tā

 

曾        经        驾        着        车,    克        服        了        重        重        困

céng   jīng      jià        zhe     chē     kè        fú        le         zhòng zhòng kùn

 

难,    带        周        穆        王        来        到        了        昆        仑        山

nán     dài       zhōu   mù      wáng  lái        dào     le         kūn     lún      shān

 

下        的        西        王        母        国。    周        穆        王        在        这

xià       de        xī         wáng  mǔ      guó     zhōu   mù      wáng  zài       zài          zhèr

 

 一        呆        就        是        一        个        多        月,    完        得        时

  yī         dāi       jiù        shì       yī         gè        duō     yuè     wán    de        shí

 

分        高        兴。    但        是        有        一        天        他        收        到

fēn      gāo     xìng    dàn     shì       yǒu     yī         tiān     tā         shōu   dào

 

一        份        急        件,    说        徐        偃        王        想        乘

yī         fèn      jí          jiàn      shuō   xú        yǎn     wáng  xiǎng  chéng

 

穆        王        离        京        起        兵        造        反。    为        了        粉

mù      wáng  lí          jīng      qǐ         bīng    zào      fǎn      wéi      le         fěn

 

碎        叛        乱        阴        谋,    造        父        施        展        全        身

suì       pàn     luàn    yīn       móu    zào      fù        shī       zhǎn   quán   shēn

 

本        领,"   一        日        千        里"       原        来        容        马

běn     lǐng     "yī         rì          qiān          lǐ "         yuán   lái        róng    mǎ

 

跑        得        快,    现        在        比        喻        进        步        和        发

pǎo     de        kuài    xiàn    zài       bǐ         yù        jìn        bù       hé       fā

 

展        时        分        迅        速。

zhǎn   shí       fēn      xùn     sù  

 

 

Các bài liên quan:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC