• slider
  • slider
  • slider

Bài Tập Trình Độ Sơ Cấp

Bài 6 : Tập viết

Hãy viết những câu sau bằng tiếng hoa

 

1。      nǐ         zhǔn   bèi       de        zěn     me       yàng   le  ?

 

2。      nǐ         hái      yǒu     shén   me       méi      bàn     de        shì       wǒ       kě

           yǐ         tì          nǐ         bàn 

      

3。      wǒ       chōng xǐ         le         liǎng   gè        jiāo      juǎnr   lái

            bù       jí          qù       qǔ       le

 

4。      wǒ       zhèng děng   zhe     nǐ         ne  !

 

5。      nǐ         de        dōng   xī         shōu   shí       hǎo     le         ma  ?

 

6。      chū     mén    gēn     zài       jiā        bù       yī         yàng   má       fán      shì      jiù        shì       duō 

           

7。      sì         gè        xiǎo     bāo     bù       rú        liǎng   gè        dà        bāo     hǎo

           

8。      yòu     gěi       nǐ         tiān     má       fán      le  

Các bài liên quan:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC