• slider
  • slider
  • slider

Bài Tập Tiền Sơ Cấp

Bài 7 : Từ những từ cho sẵn hãy đặt câu

       I ) Đặt câu với những từ đã cho sẵn

1. 商店           

 

2. 认识    

      

3. 谁        

 

4. 听                     

 

II)dùng tiếng hoa viết những số chỉ giờ sau đây

1. 11:45           

 

2. 9:25              

 

3. 12:10                   

 

4. 7:15                    

 

5. 13:30        

          

III)Dịch những câu sau sang tiếng hoa

 

1.      Nhà bạn ở đâu? Nhà bạn có mấy người? Họ làm nghề gì?

 

2.      Bưu Điện gần đây không? Đi thẳng về phía trước là Bưu Điện

 

3.      Đây là 2 kg ,3.75 đồng, anh còn mua gì nữa không?

 

4.      Tôi không biết đường , chúng ta cùng đi nhé.

 

5.      Sinh nhật của bạn là ngày mấy tháng mấy năm nào?

 

6.      Thứ 5 tuần này là sinh nhật bạn của Tôi

 

IV)Dịch đoạn văn sau sang tiếng việt 

 

小    张    家    有    四     口    人    : 爸    爸    , 妈    妈,姐    姐    和   他    。  他    爸    爸    是    大    夫    ,五    十    七    岁 了  ,身    体    很    好    。他    工    作    也    很    忙,星    期    天   常    常    不    休   息   。他    妈    妈    是    银    行    职    员  ,  今    年    五    十    五    岁   ,他    姐    姐   是    老    师   。  今    年    二    月    结    婚   了 。她    不    住    在    爸   爸  ,  妈    妈   家  。昨    天    是    星    期    六    。下     午    没    有    课   。 我     们     去   小    张    家    了。小    张   家   在  北    京   饭    店    旁    边  。 我     们    到    小    张    家    的    时    候     (的    时    候 : de shi hou : lúc,khi)   ,小    张   爸   爸   ,妈    妈   不  在    家   。我    们    和   小     张    一      起     谈     话   ( 谈     话 : tán hùa : nói chuyện),听     音     乐   ,看    电    视。。。五    点    半    小    张    的     爸    爸    ,妈    妈    都   回    家。他    的    姐    姐    也     来   了。我     们    在    他    的    家    吃    了    晚    饭   ,晚    上    八    点     半    我     们     就    会     学    校   了.

 

Các bài liên quan:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC