• slider
  • slider
  • slider

Sơ Cấp

Bài 8 : 语法 Ngữ pháp phần 2 (tt)

1.语气助词“了”与动态助词 “了” . Trợ từ ngữ khí “了”và trợ từ động thái “了”.

a.     trợ từ ngữ khí “了”ở cuối câu, nhấn mạnh sự việc hoặc tình huống đã xảy ra, còn trợ từ động thái “了” ở sau động từ, nah61n mạnh động tác đã hoàn thành hoặc khẳng định sẽ hoàn thành.

Ví dụ:

1.      明天你去哪儿了

------------我去友谊商店了 (khẳng định sự việc này đã xảy ra)

 

3.  你买了什么东西

-------------我买了一件毛衣      (Động tác “mua” đã được hoàn thành)

 

b. khi sau động từ có trợ từ đồng thái “了”lại có thêm một tân ngữ đơn giản nữa, thì trước tân ngữ phải có số lượng từ hay một định ngữ hoặc có một trạng ngữ tương đối phức tạp thì mới thành câu được.

ví dụ :

4.  我买了一件毛衣。

 

5.  他做了很好吃的菜。

 

6.  他在教室里就做了练习。

 

c.     sau các động từ không biểu thị một động tác cụ thể như “是,在,象” hoặc chỉ biểu thị sự tồn tại như “有”,thì không thể dùng trợ từ động thái “了”được.

d.  câu vị ngữ động từ có động từ không chỉ động tác cụ thể, dạng phủ định của câu vị ngữ động từ bình thường và câu vị ngữ hình dung từ …, đều có thể thêm trợ từ ngữ khí “了” vào cuối câu để chỉ sự thay đổi.

ví dụ :

7.  现在是冬天了。天气冷了。

 

8.  他现在不是学生了,是老师了。

 

9.  我不去玛丽那儿。

 

2.“开”,“下”作结果补语 :“开”và“下”làm bổ ngữ kết quả

        Động từ “开” làm bổ ngữ kết quả

a.       Chỉ qua động tác làm những vật khép lại , nối liền nhau phải mở ra hoặc tách rời nhau.

1.他打开衣柜拿了一件衣服。

 

2.请打开书,看第十五页。

 

b 。Biểu thị thông qua động tác làm cho người hoặc vật phải rời xa một chỗ nào đó .

ví dụ:

3.车来了,快走开!

 

4.快拿开桌子上的东西!

 

 Động từ “下”làm bổ ngữ kết quả

a. Chỉ người hay vật theo động tác mà chuyển từ chỗ cao xuống thấp

Ví dụ:

5. 你坐下吧。

 

6. 他放下书,就去吃饭了

 

b. Làm cho người hoặc vật nào đó cố định ở một vị trí nào đó.

Ví dụ:

7. 写下你的电话号码。

 

8. 请收下这个礼物吧。

Các bài liên quan:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC